دومین دوره

دومین دوره

دومين دوره‌ی المپياد هندسه با رويکرد گسترش مسابقه در سطح ملی و برگزاری مسابقه در سطح بين‌المللی کليد خورد. در سطح بين‌المللی، مسابقه به صورت آنلاين برگزار گرديد. بنابر دعوت رسمی و مکتوبی که در المپياد بين المللی رياضی از سرپرستان همه‌ی کشورهای شرکت کننده انجام گرفت، از همه‌ی اين کشورها دعوت شد که المپياد هندسه را در کشور خود برگزار کنند و از بين شرکت کنندگان خود يک تيم چهار نفره در هر سطح معرفی کنند. در مجموع ۲۳ کشور (به جز ايران) در دومين المپياد هندسه ثبت نام کردند که عبارتند از: چين، استراليا، هلند، کرواسی، بلغارستان، قزاقستان، مکزيک، آرژانتين، ونزوئلا، مالزی، ارمنستان، اکوادور، پاناما، ايرلند، نيکاراگوئه، تونس، ماداگاسکار، قرقيزستان، عربستان، اوگاندا، اندونزی، بوسنی و هرزگوين، بوتسوانا.

مسابقه در سه سطح مقدماتی (ويژه پايه های هفتم و هشتم)، متوسط (ويژه ی پايه ی نهم) و پيشرفته (ويژه ی پايه های يازدهم و دوازدهم) به صورت هم زمان برگزار شد. همچنين يک سطح آزاد بدون محدودیت سنی برای سایر علاقه‌مندان در نظر گرفته شد. مشابه دوره‌ی اول آزمون در هر سطح دارای ۵ سوال بود و زمان آزمون برای سطح مقدماتی ۳ ساعت و برای سطح های متوسط و پيشرفته، ۴ ساعت و نيم بود.

برﮔﺰاری در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤللی
در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ، از ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ را در ﺗﺎرﻳﺦ ۳ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ(۱۲ ﺷﻬﺮﻳﻮر) در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﺪ. ﺳﺆاﻻت در روز ۱ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﺆاﻻت ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن را، داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راه ﺣﻞ ﺳﺆاﻻت و ﺑﺎرم ﺑﻨﺪی ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺳﺆاﻻت ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺑﺮای اﻳﺸﺎن ارﺳﺎل ﺷﺪ. ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﺗﺎ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ (۱۰ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ) ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺗﻴﻢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮﻩ در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎی اﻳﺸﺎن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺎرم ﺑﻨﺪی ارﺳﺎﻟﯽ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮐﺮده و ﻧﻤﺮﻩ ﻧﻬﺎﻳﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﮑﻦ ﺑﺮﮔﻪ‌ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﻴﺘﻪ‌ی ﺑﺮﮔﺰاری ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ. ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ (۱۷ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ و ﺑﺮ روی پایگاه رسمی المپیاد هندسه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ۲۳ ﮐﺸﻮر (ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﺮان) در اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ و ۱۹ ﮐﺸﻮر ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﺗﻴﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دوﻣﻴﻦ اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ۲۰ ﮐﺸﻮر(ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب اﻳﺮان) ﺑﺮﮔﺰار گردید.

در ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮐﻤﻴﺘﻪ‌ی ﺑﺮﮔﺰاری، در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺪال ﻃﻼ، ﻣﺪال ﻧﻘﺮﻩ و ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن اﻫﺪا ﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻣﺪال ﻫﺎی ﻃﻼ، ﻧﻘﺮﻩ و ﺑﺮﻧﺰ در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ۲/۱۲ ،۱/۱۲ و۳/۱۲ ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آن ﺳﻄﺢ اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ در ﻣﺠﻤﻮع ۲۰۰ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ از ۲۰ ﮐﺸﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

سؤالات و نتایج آزمون را می‌توانید در فایل‌های ضمیمه مشاهده کنید.

 

سؤالات و راه حل‌های دومین المپیاد هندسه

International Results of the 2nd IG

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.